• Αρχική
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
  • Στην Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

Συμπληρωματικό εργαλείο στην εκμάθηση των Αγγλικών, Γαλλικών & Ρωσικών.

Οι υπολογιστές έχουν κάνει την είσοδό τους στην εκπαίδευση κατά τις τελευταίες δεκαετίες και έχουν ήδη αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους μαθητές.  Η χρήση των υπολογιστών είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  τη βελτίωση  των δεξιοτήτων μάθησης. Βοηθούν τους μαθητές να είναι περισσότερο υπεύθυνοι για τις δικές τους ικανότητες και δεξιότητες.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τη βελτίωση της ικανότητας μάθησης, όπου όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Ο Η/Υ μπορεί να αλληλεπιδρά με τους μαθητές με τρόπους που τα βιβλία δεν μπορούν:

  • Αναλύει την προφορά και δίνει ανατροφοδότηση

  • Δίνει την δυνατότητα για επίλυση  πρόσθετων  ασκήσεων  και πρακτικής εξάσκησης,  σε περιοχές όπου ένας μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολία, έως ότου οι έννοιες να κατανοηθούν και να γίνουν κτήμα του.

  • Παρέχει ακουστικά παραδείγματα στην  προφορά των λέξεων και υποδεικνύει τη σημασία τους μέσω εικόνων αντί προφορικών επεξηγήσεων.

  • Χρήση ειδικών sites για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με μαθησιακές δραστηριότητες, όπως κουίζ ή παζλ, για την πρακτική των γλωσσικών εννοιών.